Liderzy dla młodzieży 4.0

Program powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i jest realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z terminami zjazdów szkoleniowych - zjazdy odbywają się stacjonarnie.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego informuje, iż: 1) Administratorem danych osobowych, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie jest Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego z siedzibą Warszawie pod adresem: ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa 2) Dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, są przetwarzane: w celach związanych z udziałem Pani/Pana w procesie rekrutacji do programu "Liderzy dla młodzieży" (zw. dalej „Projektem”), udziałem w Projekcie i realizacją tego Projektu oraz w celu oferowania usług dotyczących możliwości dalszego rozwoju kompetencji, które Pan/Pani zdobył/ła w trakcie realizacji tego Projektu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), na podstawie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Projektu, który Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego realizuje, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 3) Dane osobowe, o których mowa powyżej możemy udostępniać przetwarzać na potrzeby działań projektowych i działań skierowanych do absolwentek i absolwentów.. 4) Nie przekazujemy danych osobowych, o których mowa powyżej poza teren Polski. 5) Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przechowywane przez okres realizacji Projektu, czyli działań skierowanych zarówno do uczestników bieżącej edycji Projektu, jak i absolwentów kolejnych edycji oraz później w celach rozliczeniowych. 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa powyżej, przysługuje Pani/Panu: a. prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b. prawo do sprostowania tych danych, c. prawo usunięcia danych, d. ograniczenia przetwarzania danych, e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f. prawo do przenoszenia danych, g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 7) W sprawach danych osobowych i realizacji praw może się Pan/Pani kontaktować z Fundacją Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego przez email: daneosobowe@szkola-liderow.pl, telefon: 22 556 82 50.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12 A na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 w prawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń danych osobowych córki/syna/podopiecznej/podopiecznego, które zostały podane w Formularzu zgłoszeniowymi i/lub deklaracji udziału w programie"Liderzy dla młodzieży" („Projekt”) w celach związanych z udziałem w procesie rekrutacji do Projektu, udziałem w Projekcie, realizacją tego Projektu, w tym w celach archiwalnych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu oferowania usług Fundacji Szkoła Liderów oraz jej partnerów dotyczących możliwości dalszego rozwoju kompetencji, które zdobyłem/zdobyłam w trakcie realizacji tego Projektu.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.