Youth next

Zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie „Youth Next”, który adresujemy do Absolwentek i Absolwentów programów Szkoły Liderów w wieku 18-25 lat. Zależy nam na tym, żeby na sali szkoleniowej znaleźli się absolwenci z całej Polski!

Co najważniejsze, warsztat planowany jest NA ŻYWO w Warszawie w dniach 21-22 marca i odbędzie się w siedzibie Ambasady Wielkiej Brytanii.

Poniedziałek, 21.03.22 – godziny pracy: 11.00 – 18.00

Wtorek, 22.03.22 – godziny pracy: 9.00 – 16.00

Podczas spotkania czeka Was spotkanie z Panią Ambasador Anną Clunes i zastępcą Ambasadora Jasonem Rheinbergiem, a także liderski open space wokół sytuacji młodych w Polsce czy warsztaty budujące odporność w działaniu na lokalnym gruncie.

Do aplikowania zapraszamy w szczególności Absolwentów i Absolwentki programów: Nowi Młodzi Liderzy oraz Warszawska Akademia Młodych Liderów.

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego włącznie.

Warsztaty poprzedzone będą badaniem genetycznym uczestników, uczestniczek i organizatorów oraz obsługi wydarzenia na obecność koronawirusa. Warsztaty odbywać będą się w pomieszczeniu zamkniętym z zachowaniem wszelkich możliwych metod bezpieczeństwa. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów podróży dla uczestników i uczestniczek.

Więcej informacji tutaj: https://www.szkola-liderow.pl/youthnext

Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl. Dane będą przetwarzane w celu zorganizowania projektu „Youth next". Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych działań żąda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz związku z uzasadnionym interesem administratora danych, którym jest zorganizowanie projektu „Youth next”. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane teleadresowe, dieta, środek lokomocji. Dane przetwarzane będą przez okres organizowania projektu “Youth next” oraz po jego zakończeniu w ramach świadczenia usług marketingowych Fundacji Szkoła Liderów, a także w celach rozliczeniowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów 
ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa mojego wizerunku na zdjęciu/zdjęciach, nagraniach wideo i audio wykonanych w trakcie realizacji projektu “Youth next” przez osobę trzecią upoważnioną przez Fundację, który Fundacja Szkoła Liderów może rozpowszechniać w celach informacyjno-marketingowych poprzez jego udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Fundacji w związku z prowadzoną przez Fundację Szkoła Liderów działalnością statutową. Zgoda obejmuje także zgodę na dokonanie przez Fundację Szkoła Liderów, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji mojego zdjęcia/zdjęć, niezbędnych do ich rozpowszechniania, a polegających na ich obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu ich w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, 
że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać mojego wizerunku.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.