Warszawska Akademia Młodych Liderów 7.0 - zgłoszenie

Warszawska Akademia Młodych Liderów 7.0 ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych 30 młodych warszawiaków aktywnych w samorządach uczniowskich i studenckich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych, w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej. Jednym z celów jest również budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających się w działaniach społecznych, którzy poznali się w działaniu, realizując wspólne działania wokół sesji dialogu. Projekt organizowany przez Fundację Szkoła Liderów.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

W razie pytań: aneta.birnbaum@szkola-liderow.pl 
UWAGA: Wypełnienie formularza powinno zająć nie więcej niż 10-15min.

Sprawdź też, czy jesteś dostępny/a we wskazanych w harmonogramie terminach wydarzeń - Twoja obecność jest bardzo ważna!

 
1 Początek 2 Zakończone
Dodatkowe informacje o osobie
Udział w Programie
Zakończenie
W ramach wydarzeń w WAML 7.0 odbędą się następujące wydarzenia: 1. Warsztat wprowadzająco-integracyjny (27 i 28.04, wydarzenia całodzienne na żywo w Warszawie) 2. Wyjazdowy trening liderski (wyjazd w terminie 19-21.05) 3. Spotkania warsztatowe w Warszawie (4x 5h): - 1.06 na żywo, w godzinach 15:00-20:00 - 15.06 na żywo, w godzinach 15:00-20:00 - 15.09 na żywo, w godzinach 9:00-14:00 - 16.09 na żywo, w godzinach 9:00-14:00 4. Konferencję podsumowującą (24.11, wydarzenie całodzienne)
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Fundacja Szkoła Liderów informuje, iż: 1) Administratorem danych osobowych, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą Warszawie pod adresem: ul. Wiejska 12 A 00-490 Warszawa 2) Dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, są przetwarzane: • w celach związanych z udziałem Pani/Pana w procesie rekrutacji do Projektu, udziałem w Projekcie i realizacją tego Projektu oraz w celu oferowania usług dotyczących możliwości dalszego rozwoju kompetencji, które Pan/Pani zdobył/ła w trakcie realizacji tego Projektu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), na podstawie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Projektu, który Fundacja Szkoła Liderów realizuje na podstawie umowy zwartej z Miastem st. Warszawa. • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia), • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 3) Dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, możemy udostępniać zleceniodawcy Projektu: Miastu Stołecznemu Warszawa. 4) Nie przekazujemy danych osobowych, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, poza teren Polski. 5) Dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, będą przechowywane przez okres realizacji Projektu, czyli działań skierowanych zarówno do uczestników bieżącej edycji Projektu jak i absolwentów kolejnych edycji. 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu: a. prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b. prawo do sprostowania tych danych, c. prawo usunięcia danych, d. ograniczenia przetwarzania danych, e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f. prawo do przenoszenia danych, g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 7) W sprawach danych osobowych i realizacji praw może się Pan/Pani kontaktować z Fundacją Szkoła Liderów przez email: daneosobowe@szkola-liderow.pl, telefon: 22 556 82 50.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12 A, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 w prawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1), moich danych osobowych, które zostały podane w Formularzu zgłoszeniowymi i/lub deklaracji udziału w Warszawskiej Akademii Młodych Liderów 6.0 („Projekt”) w celach związanych z udziałem w procesie rekrutacji do Projektu, udziałem w Projekcie, realizacją tego Projektu, w tym w celach archiwalnych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu oferowania usług Fundacji Szkoła Liderów oraz jej partnerów dotyczących możliwości dalszego rozwoju kompetencji, które zdobyłem/zdobyłam w trakcie realizacji tego Projektu.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.