Absolwencka Ścieżka Samorządowa - kursy online

Absolwentko, Absolwencie, 

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z dwóch kursów online, czyli serii webinarów przygotowujących do przeprowadzenia skutecznej kampanii wyborczej.

Dla kogo kurs? Organizowana przez nas seria webinarów jest skierowana do osób, które będą ubiegały się o funkcję samorządową w przyszłorocznych wyborach i ukończyły jeden z Programów Szkoły Liderów. Zapraszamy zarówno osoby, które nie pełniły do tej pory funkcji w samorządzie, jak również te, które będą starać starać się o reelekcję.

W każdym z kursów (reelekcja i start pierwszy raz) będziemy podnosić waszą wiedzę i kompetencje w poniższych obszarachpamiętając, że dla osób kandydujących kolejny raz pewne rzeczy są już jasne i warto spojrzeć na dany temat szerzej. Każdy kurs będzie odbywać się oddzielnie.

 
1 Początek 2 Zakończone
Program Liderzy PAFW, Szkoła Liderek i Liderów Politycznych, Szkoła Miejska, inne (jakie)
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów 
ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa mojego wizerunku na zdjęciu/zdjęciach, nagraniach wideo i audio wykonanych w trakcie realizacji kursu online dla kandydatów w wyborach samorządowych przez osobę trzecią upoważnioną przez Fundację, który Fundacja Szkoła Liderów może rozpowszechniać w celach informacyjno-marketingowych poprzez jego udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Fundacji w związku z prowadzoną przez Fundację Szkoła Liderów działalnością statutową. Zgoda obejmuje także zgodę na dokonanie przez Fundację Szkoła Liderów, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji mojego zdjęcia/zdjęć, niezbędnych do ich rozpowszechniania, a polegających na ich obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu ich w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, 
że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać mojego wizerunku.
Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl. Dane będą przetwarzane w celu zorganizowania spotkania absolwenckiego z RPO Marcinem Wiąckiem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych działań żąda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz związku z uzasadnionym interesem administratora danych, którym jest zorganizowanie kursu online dla kandydatów w wyborach samorządowych. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane teleadresowe, dieta. Dane przetwarzane będą przez okres kursu online dla kandydatów w wyborach samorządowych oraz po jego zakończeniu w ramach świadczenia usług marketingowych Fundacji Szkoła Liderów, a także w celach rozliczeniowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.